sequence & Series

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นักเรียนเลือกศึกษาตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะครับ
จากนั้นตอบคำถามท้ายกิจกรรมกิจกรรมเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
 • พจน์ทั่วไปของลำดับ (การอุปนัย)
 • ลำดับเลขคณิต
 • ลำดับเรขาคณิต
 • อนุกรมเลขคณิต
 • อนุกรมเรขาคณิต

Comments

comments